top of page

Opleidingen

 

Naast consultancy, risico inventarisatie en evaluatie, of een daarbij behorende inspectie is het opleiden van medewerkers een essentieel onderdeel in de veiligheidsbeleving in een organisatie. Echter deze opleidingen en trainingen zijn ook los van een traject te volgen.

 

Veilig en verantwoord Thuiswerken:

De arbowet stelt eisen aan de werkgever wanneer het gaat over de werkplek van de werknemer op kantoor. Hoe is dit geregeld wanneer de werknemer er voor kiest of wordt gevraagd om thuis te werken? Mag de werknemer dan overal in huis gaan werken, gelden er dan geen eisen meer? Wat gerbeurt er wanneer de werknemer door een "slechte" thuiswerkplek klachten krijgt en in de ziektewet terecht komt, wie draait er dan voor de kosten op?

Allemaal vragen die voor beide partijen belangrijk zijn.

Wij hebben een training ontwikkeld waarbij wij enerzijds de werkgever een beeld geven hoe de werknemer thuis werkt en tevens de werknemer tools bieden om zo optimaal mogelijk thuis te kunnen werken. Deze training duurt 2,5 uur. tijdens de training wordt gekeken naar de thuiswerkplek, hoe deze geoptimaliseerd kan worden en ook wordt er voor de werkgever een rapport opgesteld waarin de thuiswerkplek, arbotechnisch, wordt omschreven, inclusief eventuele aanbevelingen. De kosten van deze training bedragen € 250,= excl. BTW, inclusief rapportage. Minimaal 2 trainingen per werkgever per dag.

 

VCA: 

De VGM Checklist Aannemers (VGM=Veiligheid, Gezondheid en Milieu) is een programma waarmee  bedrijven met risicovolle activiteiten in een risicovolle omgeving objectief en structureel worden getoetst op veiligheid, gezondheid en milieu. De opleiding kent twee verschillendecertificaten, VCA Basisi en VCA VOL.

 

VCA Basis

De VCA Basis opleiding duurt 1 dag van 8.30 uur tot 17.00 uur, deze volgt u dan met maximaal 15 cursisten klassikaal. Een andere mogelijkheid is om de cursus te volgen middels 4,5 uur E-learning en 2,5 uur examentraining. Deze laatste optie is ideaal wanneer er slechts enkele kandidaten zijn. Het examen wordt afgenomen door een erkend examenbureau, de deelnemers ontvangen bij het behalen van het certificaat ook een VCA pasje. kosten van de opleiding zijn:

€ 215,= per persoon excl. BTW.

 

VCA Vol:

Ook voor de VCA VOL opleiding geldt dat deze zowel klassikaal als via E larning met examen training gegeven kan worden. VCA VOL wordt vereist wanneer men een leidinggevende functie heeft in een omgeving waa VCA verplicht is, ook ZZP'ers die werkzaamzijn in een VCA omgeving dienen VCA VOL te hebben. De opleiding klassikaal duurt 1 dag van 8.30 uur tot 17.00 uur en met E learning 4,5 uur digitale training en 2,5 uur examentraining. De deelnemers ontvangen na het behalen van het certificaat ook een pasje of een bijschrijving in het veiligheidspaspoort. Kosten van deze opleiding bedragen € 235,= excl. BTW.

 

VCU: 

VCU, dat gebaseerd is op het VCA-systeem voor aannemers, staat voor 'veiligheidschecklist uitzend- en detacheringbureaus'. Het VCU-certificaat wordt steeds vaker geëist door opdrachtgevers. General Safety zet het VCU-handboek op en integreert het VCU-systeem in de uitzendorganisatie. VCU-certificering die in uw dagelijkse praktijk werkt. Het VCU-certificaat is bedoeld voor werkzaamheden waar verhoogde risico`s aan zijn verbonden, bijvoorbeeld in de bouw of de industrie. Uitzendbureaus zijn wettelijk niet verplicht om met een VCU-certificaat te werken maar er zijn steeds meer opdrachtgevende bedrijven die naar een dergelijk certificaat vragen. De bedrijven die wel om gecertificeerde uitzendkrachten vragen, zijn over het algemeen namelijk zeer tevreden over het functioneren van de VCU-certificering. Om VCU-gecertificeerd te worden, moeten de medewerkers een VCA-cursus volgen en moet het uitzendbureau (of detacheringsbureau) voldoen aan de vragen in de Veiligheids Checklist voor Uitzendbureaus (VCU). De vragen die hier in staan hebben betrekking op Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) en moet u positief kunnen beantwoorden. Maar u moet dit ook kunnen aantonen! Middels een VCU-handboek beschrijft u de veiligheidsprocedures in uw bedrijf om aan de VCU-checklist te voldoen. Een onafhankelijke instantie beoordeelt uw bedrijf en reikt het VCU-certificaat uit. Een gecertificeerd VCU-systeem biedt de uitzendorganisatie de volgende voordelen: u voldoet tevens aan de verplichtingen vanuit de Arbo-wet veiligheidsbewustzijn bij medewerkers, betere organisatie t.a.v. werken op locatie ‘in business’ blijven bij opdrachtgevers die VCU eisen Om het VCU-certificaat te behalen hoeft u dit wiel niet opnieuw uit te vinden. Door het doorlopen van een strak stappenplan zetten wij een goed werkend, maar zeer praktisch VCU-systeem neer in uw organisatie. General Safety heeft een ruime ervaring in de uitzendbranche. Stappenplan tot VCU-certificering: Wij begeleiden u op basis van het volgende stappenplan naar het VCU-certificaat:

1. Nulmeting en plan van aanpak: Door middel van een Quick scan van uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de VCU en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Resultaat van deze nulmeting is een plan van aanpak, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het VCU-certificaat te behalen. Een volledige Risicoinventasrisatie en evaluatie behoort dan ook tot de mogelijkheden.

2. VCU-handboek: Het VCU-handboek verzorgen wij geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en formulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk. De beste procedures passen op 1 A4tje.

3. Implementatie; Het in de praktijk brengen van VCU is minstens zo belangrijk als het beschrijven van het VCU-handboek. Onze adviseur is uw coach bij het in de praktijk brengen van het VCU-systeem.

4. Proefaudit: Proefaudit Nadat het VCU-systeem is ingevoerd controleert onze adviseur of het systeem goed werkt in de praktijk. Dit is tevens een goede voorbereiding op de certificeringsaudit. Als de proefaudit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd voor de VCU-certificering.

Kosten Wij bieden u complete begeleiding tot VCU-certificering volgens bovenstaande stappenplan. Na een oriënterend gesprek maken wij graag een op maat gesneden offerte voor u.

 

VIL- VCU:

De opleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU) sluit nauw aan bij de VCU-certificering van het uitzendbureau of detacheringsbureau.   

Inhoud:cursus Aan de hand van het cursushandboek, praktijkvoorbeelden en casus worden in de cursus de volgende onderwerpen behandeld: Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid; VCU-richtlijnen Inventariseren van risico's in uitzendomgeving Wetgeving milieu en gevaarlijke stoffen; Risico-preventietheorieën; Asbest en gevaarlijke stoffen; Fysieke risicofactoren; Leidinggeven aan veilig en gezond werken; Bedrijfshulpverlening; Lichamelijke belasting en ergonomie. Daarnaast wordt in de opleiding aandacht besteed aan het maken van examenvragen en zal een proefexamen worden gehouden.

Doelgroep: Intercedenten en leidinggevenden die werkzaam zijn binnen een uitzend- of detacheringsbureau.  Leerdoel: Binnen het uitzendbureau is de opleiding VIL-VCU verplicht voor alle intercedenten en leidinggevenden die vallen onder het VCU-certificaat. Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om uitzendkrachten hun werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze te laten uitvoeren en waarnodig op tijd in te grijpen. Werkvorm Doceren theorie, individuele en groepsopdrachten en oefenexamens. Certificaat Certificaat Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU), na goed afleggen examen, landelijk erkend en 10 jaar geldig.

De duur van deze opleiding omvat 3 dagdelenKosten van deze opleiding bedragen € 315,=excl BTW. 

 

BHV :

De ARBO-wet heeft in 1994 bedrijfshulpverlening verplicht gesteld voor alle bedrijven en instellingen. Dit om de veiligheid van medewerkers, bezoekers en klanten te vergroten tijdens calamiteiten. Door snelle en deskundige hulp wordt leed en grote schade beperkt. 

Een bedrijfshulpverlener is in staat eerste hulp te verlenen, een beginnende brand te blussen en een pand te ontruimen. Deze taken voert de BHV-er uit tot professionele hulpdiensten als ambulance, brandweer en politie aanwezig zijn. 
Om BHV-er te worden dient u een BHV cursus te volgen.

 

BHV Basisopleiding: 

De basisopleiding wordt verdeeld over 2 dagdelen.

Dagdeel 1: 

Brand, Communicatie en Ontruiming. Hierbij worden de basisprincipes van deze onderwerpen besproken en wordt er ook geoefend met brandblusmiddelen en porotfoons. Er worden een aantal denkbare scenario's uitgewerkt. Hierbij zal ook gebruikgemaakt worden van rookmachines, een stookunit, gas en vuursimulatie.

Dagdeel 2:

Deze bestaat geheel uit Levensreddende Eerste Hulp. Hierbij zal een lotusslachtofferworden ingezet met zeer realistische verwondingen. De verbandmiddelen en andere materialen die tijdens dit dagdeel worden gebruikt zijn inbegrepen.

Kosten van een complete basis opleiding bedragen € 1500,= excl. BTW per groep, met een maximum van 16 personen.

 

Binnen 15 maanden naa het behalen van uw BHV certificaat dient u deelgenomen te hebben aan een herhalingscursus om het BHV certificaat geldig te houden. General Safety biedt twee verschillende herhalingscursussen aan. de prijs voor deze herhalingscursus (A of B) is € 750,=excl. BTW per groep van maximaal 16 personen. beide cursussen staan onderbegeleiding van vakbekwame personen.

 

BHV Herhalingscursus A:

Deze cursus duurt 1 dagdeel. Tijdens het dagdeel wordt er geoefend met Levensreddende Eerste Hulp en ontruiming. Een lotusslachtoffer maakt deel uit van deze cursus. De kosten van de cursus zijn inclusief het gebruik van verbandmaterialen en portofoons.

 

BHV Herhalingscursus B:

Deze cursus omvat ook 1 dagdeel. Bij deze cursus komende de onderdelen brand, communicatie en ontruiming aanbod. Dit wordt gedaan middels een scenario. De gebruikte materialen zoals blusmiddelen, blusdekens, rookmachine, stookvloeistof en portofoons zijn bij de prijs inbegrepen.

 

Code 95:

General Safety is een gecertificeerde opleider van het CBR. Wij mogen opleidingen geven aan beroepschauffeurs in het kader van de code 95. Hierbij werken wij samen met andere gecertificeerde opleiders. Het scala van opleidingen die vallen onder de code 95 is dermate uitgebreid dat wij er voor gekozen hebben om niet alle opleidingen zelf te willen doen maar gebruik te maken van kennis van andere. Ons motto hierbij is dan ook schoenmaker blijf bij je leest.

General Safety heeft er voor gekozen om een complete chauffeursdag te organiseren. Deze chauffeursdag kan verdeeld worden over een aantal modules per dagdeel: Werken met de digitale tachograaf, VCA, werken langs de weg, BHV scenario's, etc.. Dit naar gelang de wens van de klant. 

De kosten zijn afhankelijk van de in te zetten modules. De chauffeursdag duurt minimaal 7 uur, deze uren kunnen afgeschreven worden va nde 35 uur die staan voor de herhaling van de code 95. 

 

Veilig werken op hoogte:

De opleiding veilig werken op hoogte is bestemd voor werknemers en leidinggevenden die op hoogte werkzaamheden moeten uitvoeren. U leert hoe u veilig kunt werken op hoogte. Veilig werken komt in de eerste plaats ten goede aan uzelf en uw collega’s die op dezelfde werkvloer taken verrichten. Daarnaast verplicht de arbowet om risico’s die genomen worden bij het werken op hoogte, beheersbaar te maken.

Inhoud van de opleiding

De training is opgesplitst in 2 delen:
 

Deel 1: Achtergrondinformatie

-Opbouw Arbowet & -regelgeving bij werken op hoogte
-
Herkennen van gevaren en risico’s

 

Deel 2: Veilig werken op hoogte

-Factoren die het veilig werken beïnvloeden

-De toegang tot de werkplek

-Werken op hoogte

-Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 

De opleiding duurt 2 dagdelen en wordt bij voorkeur op locatie bij de opdrachtgever gegeven (incompany). 

De kosten van deze opleiding bedragen € 199,= excl BTW, minimale deelname van 5 personen.

 

Veilig werken met gassen en cilinders:

Een unieke cursus waarbij de deelnemers aan het eind van de dag een certificaat van deelname ontvangen. Deze cursus wordt door een beperkt aantal organisaties gegeven. General Safety kan deze opleiding verzorgen omdat ze samenwerken met een professional uit de gaswereld. Tijdens de trsining leren de deelnemers hoe om te gaan met de verschillende soorten gas en cilinders, ze leren de gevaren kennen en de eigenschappen van de verschillende gassen. Deze training is voor iedereen die regelmatig met gassen een must.

De training duurt 1 dag en de kosten bedragen € 275,= excl. BTW per persoon, met een minimum van 5 deelnemers.

  • Werken op het dak.

  • Gebruik kleine blusmiddelen.

  • Veiligheidsbewustzijn training.

 

Informeer naar de mogelijkheden via het contactformulier.

bottom of page